Απάντηση της Κομισιόν προς τους Οικολόγους Πράσινους για τον ναό της Αγροτέρας

- 22/7/2010


E-4369/10EL
Απάντηση της κ. Βασιλείου
εξ ονόματος της Επιτροπής
(22.7.2010)

Το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας, της Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη διάταξη σχετικά με τις δαπάνες για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών ή την ανάγκη περικοπής των δαπανών στον εν λόγω τομέα. Οι περικοπές δαπανών που είναι αναγκαίες για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και σταθεροποιούν το δημόσιο χρέος ορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας με γενικούς όρους και εναπόκειται στην Ελλάδα να αποφασίσει για τη χρήση των δημόσιων χρημάτων στο πλαίσιο της περικοπής δαπανών.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η υλοποίηση παρεμβάσεων της διαρθρωτικής πολιτικής βασίζεται στην αρχή της εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της εταιρικής αυτής σχέσης για το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, η πρωτοβουλία για να συμπεριληφθούν ειδικά σχέδια στα επιχειρησιακά προγράμματα έγκειται στις ελληνικές αρχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξαν οι ελληνικές αρχές, ο ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδος δεν λαμβάνει καμία χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με την άποψη του κ. βουλευτή ότι η διατήρηση της τοπικής παράδοσης είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 167 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμοδιότητα για τον εν λόγω τομέα εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» οι επενδύσεις στον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας, της προαγωγής και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι δυνατόν να ενισχυθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ωστόσο, τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για την επιλογή των σχεδίων. Οι επιλογές τους πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές που ορίζει ο προγραμματισμός των εγγράφων που θεσπίστηκαν σε συνεννόηση με την Επιτροπή και να συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία.

Οι δαπάνες για την αγορά γης δεν θα είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΤΠΑ για ποσό που υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τη συγκεκριμένη πράξη. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις η διαχειριστική αρχή μπορεί να επιτρέψει υψηλότερο ποσοστό για πράξεις που αφορούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος (άρθρο 7, παράγραφος 1, σημείο β) του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006).

Σχετικά με μας

Το www.artemisagrotera.org είναι μια δυναμική ιστοσελίδα πληροφόρησης, επικοινωνίας, διαμαρτυρίας και δράσης για την προς εξαφάνιση θέση του ιωνικούΝαού της Αγροτέρας Αρτέμιδος του 5ου π.Χ στην οδό Αρδηττου, Μετς στο κέντρο της Αθήνας, που δημιουργήθηκε από την Πρωτοβουλία κατοίκων Μετς...

Τελευταίες εξελίξεις

30/1/2020 Δημοσιεύτηκε στο αρχαιογνωστικό περιοδικό HOΡOΣ 26–31 (2014–2019) [σελ. 77-94} άρθρο της Έλενας Βλαχογιάννη και του Άγγελου Ματθαίου που αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό εύρημα για την τοπογραφία της παριλίσιας περιοχής. To άρθρο τιτλοφορείται «Ψήφισμα ὀργεώνων ἐξ Ἀθηνῶν» και πρόκειται για στήλη ψηφίσματος με επίτιτλο ανάγλυφο που παριστάνει ...

Περισσότερα

Τελευταία εικόνα

Artemis Agrotera site - drone Drone view of the site of Artemis Agrotera , Mets. Graves of the 5th and 6th century part of a road and the foundation of a newly discovered temple of the classical era. source of photo www.lifo.gr

Μείνετε σε επαφή